- اسکیت نمایشی ( Figure skating ) یا پاتیناژ نمایشی ( پاتیناژ نوشتار تلفظ واژه فرانسوی Patinage با همان شکل در زبان فارسی است )

2- هاکی روی یخ ( Ice Hocky )

3-اسکیت سرعت ( Ice Speed Skating ) یا اسکیت سرعت روی یخ

4- اسکیت سرعتی مسیر بلند ( Long Track speed skating )

5- اسکیت سرعتی مسیر کوتاه ( Short Track speed skating )

6- اسکیت نوردیک

7- باندی ( Bandy )

8- رینگت ( Ringette )- منبع، پورتال آسمونی http://www.asemooni.com/sport/exerci...#ixzz3sDVOwwlX