ترکیبی نوردیک تنها رشته المپیک زمستانیست که تنها در قسمت مردان انجام می*شود. این رشته شامل پرش اسکی و اسکی استقامت می*شود. شرکت*کنندگان در این رشته باید قدرت انفجاری لازم برای پرش اسکی و توان کافی برای مسابقه استقامت را توأم داشته باشند. نفر اول مسابقه پرش مسابقه استقامت را جلوتر از بقیه شروع می*کند و شرکت*کنندگان دیگر بر اساس اختلافشان با او در قسمت پرش، قدری دیرتر مسابقه استقامت را آغاز می*کنند.

مدال*آوران جهانی

اریک فرنتسل آلمانی و جیسون لامی- شاپویی، قهرمان فعلی مسابقات تپه عادی، در چند فصل اخیر همواره در مسابقات ترکیبی نوردیک پیروز بوده اند. نروژ سه مدال طلا از چهار مدال طلای تیمی اخیر را برده، و لی در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۳ جایی در بین سه تیم اول نداشت.

نکته جالب

نام مرکز پرش روس*اسکی (RusSki) که میزبان قسمت پرش اسکی مسابقات ترکیبی نوردیک خواهد بود، از اصطلاح خودمانی انگلیسی برای اشاره به افراد دارای ملیت روس گرفته شده.