باسلام
براي استخراج از گرافيك qouadro اسفاده كرده ايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟