این سایت ک تازه شروع ب کار کرده مقدار 0.00028750 BTC ب صورت رایگان برای شما سرمایه گذاری میکند و در ماه مقدار 0.00087506 BTC سوددهی برای شما دارد.ک البته وقتی ب مقدار 0.00027506 BTC برسید میتوانید برداشت بزنید.سند برداشت رو میتونید مشاهده کنید. حداقل سرمایه گذاری هم برای کسایی ک قصد خرید دارند 0.00100000 BTC میباشد که مقدار معقولی است.


لینک ثبت نام_20171031_200054.jpg
منبع:mercariall از limbine